SOAL DASAR – DASAR TEKNIK OTOMOTIF USBN 2018 PAKET A

budi 05:April:2018 20:45:22 SOAL USBN /UN/mulok/kontes

UJIAN SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

SOAL DASAR – DASAR TEKNIK OTOMOTIF

 

Satuan Prndidikan                  : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kompetensi Keahlian              : Teknik Kendaraan Ringan

Alokasi Waktu                        : 120 menit

Tanggal                                   :

Bentuk Soal                            : Pilihan Ganda

Paket Soal                               : Paket A

 

 

1.      Perhatikanbeberapapernyataanberikut:

1). Dapatmerubahkecepatanbenda

2). Dapatberupadoronganatautarikan

3). Dapatmerubahmassabenda

4). Dapatmerubahbentukbenda

Dari keempatpernyataantersebut, pernyataan yang benarmengenaigayaadalah ....

A.    1, 2, dan 3

B.     1, 2, dan 4

C.     2, 3, dan 4

D.    3 dan 4

E.     2 dan 3

 

2.      Dengangayakopelsebesar 10 N kitamemutartangkai tap kekanan. Hitunglahmomenkopel yang terjadibilapanjangtangkai 15 cm!

A.    15 Nm

B.     10 Nm

C.     1,5 Nm

D.    150 Nm

E.     0,15 Nm

 

3.      Apabilasebuahbatangdibebanisuatugayamakaakanterjadigayareaksi yang besarnyasamadenganarah yang berlawanan disebut...

A.      Tegangan

B.      Regangan

C.      Momen

D.     Resultan

E.      Gaya

 

4.      Sambungan yang tidakdapatdilepasselamanya, kecualidenganmerusaknyaterlebihdahulu adalah ciri sambungan...

A.    Sambungan paku keling dan sambungan baut

B.     Sambungan las dan sambungan pasak

C.     Sambungan rivet dan sambungan ulir

D.    Sambungan lepas

E.     Sambungan tetap

 

5.      TransmisiTransmisiv-belt bekerjaatasdasargesekanbelitandanmempunyaibeberapakeuntungankarenamurahharganya, sederhanakonstruksinya, danmudahuntukmendapatkanperbandinganputaran yang diinginkan. Contoh penggunaannya dalam bidang otomotif  kecuali...

A.    CVT

B.     Sabuk penggerak alternator

C.     Fan belt

D.    Sabuk penggerak kompresor AC

E.     Timing chain

6.       

Jika Z1 = 12, n1 = 2700 rpm dan Z2 = 18, maka n= ...

A.    1800 rpm

B.     2500 rpm

C.     1000 rpm

D.    2000 rpm

E.     1500 rpm

 

7.      Alattangan yang berfungsiuntukmengencangkanbautdanmur yang terukur kekuatanpengencangannyaadalah...

A.    Kunciring

B.     Kuncipas

C.     Kunciinggris

D.    Kuncisocket

E.     Kuncimomen

 

8.      Alat tenaga (power tools) adalah.....

A.    Alat yang penggunaannya membutuhkan bantuan alat tenaga

B.     Alat yang biasa dipakai mekanik’

C.     Alat yang penggunaannya menggunakan tangan dari tenaga manusia

D.    Alat yang penggunaanya membutuhkan energi/sumber tenaga tertentu untuk menggerakannya

E.     Alat yang bisa dipegang oleh tangan

 

9.      Komponen yang ditunjukkanberurutanolehnomor  2, 3 dan 5 adalah...

A.    Tang kuat, Tang piston ring dan Tang snap-ring

B.     Wire stripper, Tang kuatdan Tang piston ring

C.     Tang buaya, tang Circlip, tanglancip

D.    Tang buaya, Tang piston ring dan Tang kuat

E.     Tang buaya Tang snap-ring dan Wire stripper

 

10.     Induksi yang disebapkanadanyaperistiwatimbulnyaaruslistrikakibat flux magnet induksiinidisebutdengan...

A.    Induksielektromagnetik

B.     Induksi mutual

C.     Induksisendiri

D.    Induksi bias

E.     Induksitimbalbalik

 

11.  Namaalat yang digunakanuntukmenekanpegassock absorber adalah ….

A.    Filter strap wrench

B.     Sliding hammer

C.     Poertable impact wrench

D.    Coil spring compressor

E.     Traker ball joint

 

12.  Fungsialatukurpadagambardibawahiniadalah …..

 

 

A.    untukmengukur run out, kebengkokanporosdan backlash denganketelitian 0,01

B.     untukmengukur run out, kebengkokanporosdan backlash denganketelitian 0,05

C.     untuk mengukur diameter luar dan dalam dengan ketelitian 0,01

D.    untuk mengukur diameter luar, dalam dan kedalaman dengan ketelitian 0,02 & 0,05

E.     untuk mengukur keausan silinder

 

13.  Untuk mengukur besarnya tahanan kabel busi menggunakan...

A.    Hidrometer

B.     Tachometer

C.     AVO meter

D.    Dwell tester

E.     Timing light

 

14.  Saatmelakukanpengukuransaklarpemilihpada DCV 50 volt, jarumalatukurberadapadaposisiseperti yang terlihatpadagambar, berapakahhasilukurnya...

 

A.    21 volt

B.     22 volt

C.     31 volt

D.    32 volt

E.     120 volt

 

15.  Pernyataan yang sesuai pada rangakaian seri dibawah ini adalah...

A.    sama, V beda

B.     V sama,Isama

C.     V beda,Ibeda

D.    V sama, Ibeda

E.     P sama, R beda

 

16.  Cara membuat magnet non permanen secara elektromagnetikyaitu...

A.    mengalirkanarusbolakbalik pada lilitan

B.     Mengalirkanarussearah pada lilitan dengan inti besi

C.     Gesek

D.    Pemanasan

E.     Induksi

17.       

Rangkaian lampu diatas menggunakan sistem rangkaian seri, jika lampu kedua mati. Maka pernyataan yang sesuai adalah...

A.    Lampu berikutnya tetap menyala

B.     Tegangan baterai terjadi penurunan secara perlahan

C.     Tegangan baterai terjadi penambahan tegangan secara perlahan

D.    Tegangan baterai berkurang dan lampu pertama menyala dan lampu ketiga tidak menyala

E.     Semua lampu mati

 

18.     Padasebuahsirkuitdiketahuitahanan R adalah 4 ohm dantegangan yang diberikan 24 volt. Tentukanarus yang mengalirpadasirkuittersebut...

A.    8 A

B.     7 A

C.     5 A

D.    6 A

E.     12 A

 

19.     Didalamrangkaian charger bateraiterdapatkomponenuntukmenurunkantegangandanmengubaharuslistrik AC menjadi DC. Apakahnamakomponentersebut? ...

A.    Kapasitordan resistor

B.     Transformatordandioda

C.     Transformatordankapasitor

D.    Diodadan resistor

E.     Resistor dantransformator

 

20.     Empatbuahaccu/batrerai 12 volt yang akandichargedengan tegangan 12 volt. Makarangkaian yang dipilihuntukmelakukan charger 4 accusekaligusadalah ...

A.    Rangkaianseriparalel

B.     Rangkaianparalel

C.     Rangkaianseri

D.    Rangkaianinduksi

E.     Rangkaian RLC

 

21.     Sebuahrangkaianlamputandabelokpadakendaraanpadamsecaramendadak. Analisa kerusakan komponen terjadi pada...

A.    Teganganbaterai

B.     Induktor

C.     Relay

D.    Fuse

E.     Resistor

 

22.     Sebuahtrafomatormemilikijumlahlilitan primer 10 lilitansedanglilitansekunder 100 lilitanapabilategangan input adalah 220 v maka berapategangan output trafomatortersebut?

A.    11 V

B.     22 V

C.     55 V

D.    110 V

E.     165 V


21.     Sebuahrangkaianlamputandabelokpadakendaraanpadamsecaramendadak. Analisa kerusakan komponen terjadi pada...

A.    Teganganbaterai

B.     Induktor

C.     Relay

D.    Fuse

E.     Resistor

 

22.     Sebuahtrafomatormemilikijumlahlilitan primer 10 lilitansedanglilitansekunder 100 lilitanapabilategangan input adalah 220 v maka berapategangan output trafomatortersebut?

A.    11 V

B.     22 V

C.     55 V

D.    110 V

E.     165 V

 

23.     Rodasebuakkendaraanberputartidak normal mengeluarkansuarakasarsaatmelaluijalan yang tidak rata. Kemngkinankerusakanterjadipadabagian....

A.    Sistem rem

B.     Bearing

C.     Sistemkemudi

D.    Sistemsuspensi

E.     Transmisi

 

24.     Bilakitainginmerakitsebuahkonstruksi yang akanbekerjapadaputaran yang tinggidan agar konstruksitetapawettahanterhadapgesekanmakadiperlukansebuahkomponen, yaitu...

A.    Seal

B.     Bearing

C.     Pegas

D.    Karet

E.     Poros

 

25.  Jenisbantalan yang mampu menahan beban beratadalah...

A.    Ball bearing                      

B.     Bushing    

C.     Roller bearing       

D.    Tras bearing          

E.     Roces

 

26.     Upaya  supaya  pekerja  terhindar  dari  kecelakaan,  peralatanproduksitidakrusakdan  hasilproduksinyaamandisebut....

A.    Keselamatankerja

B.     Kesehatankerja

C.     Keamanankerja

D.    Duniakerja

E.     Usaha kerja

 

27.     Berikutadalahkelengkapankeselamatankerja yang harusdisiapkanuntukseorangmekanikketika tune upadalah...

A.    Wearpack, sarungtangan, sepatu,masker, pelindungkendaraan

B.     Wearpack, sarungtangan, sepatu, masker

C.     Wearpack, helm, sepatu, pelindungkendaraan

D.    Wearpack, sarungtangan, masker, pelindungkendaraan

E.     Masker, sarungtangan, sepatu, pelindungkendaraan

 

28.     Berikutadalahbeberapakeuntungankebersihandankerapianbengkelotomotif, kecuali...

A.    Resikokecelakaandancideraberkurang

B.     Meningkatkanefisienwaktudalammempersiapkanperalatan

C.     Tempatkerjamenjadiaman

D.    Meningkatkanresikokebakaran

E.     Meningkatkanefisiensiwaktudalammemperbaikikendaraandankendaraanmenjadilebihenakdarisebelumnya

 

29.     Ketikamelakukanpengangkatankendaraan, peralatan yang harusdipersiapkanuntukmelakukannyaadalah...

A.    Dongkrakdan jack stand

B.     Dongkrakdan cranes

C.     Katroldan jack stand

D.    Tower crane dan excavator

E.     Dongkrakdan tower crane

 

30.     Cara tepat yang digunakanuntukmemadamkanapibilaterjadikebakaran yang disebabkanolehcairanataubahanbakar (kebakarankelas B) adalah...

A.    Menutupi api dengan powder atau pasir agar tidak berhubungan dengan oksigen

B.     Menggunakan  air  untuk  memadamkan  api  

C.     Menyemprotkanbusapadatitikkebakaran / api

D.    Menggunakanhembusananginsehinggaapidapatpadam

E.     Menutupiapidengan vender cover

 

31.     Motor bakardibagimenjadi 2, yaitu motor pembakarandalamdan motor pembakaranluar. Dibawahini yang tidaktermasuk motor pembakarandalamyaitu . . .

A.    Motor bensin

B.     Motor diesel

C.     Mesinwankel

D.    Mesinuap

E.     Mesin jet

 

32.     Proses yang terjadipadamesinpendingin/refrigerasiadalah ...

A.     penyerapanpanasdaribahanatauruangan olehmesinrefrigerasi

B.     penyerapandingindaribahanatauruangan olehmesinrefrigerasi

C.     penyerapankotoranolehmesinpendingin

D.     perubahanwujuddaricairmenjadipadat

E.      perubahanwujuddaripadatmenjadicair

 

33.  Sebuahmesinmempunyai volume langkah 300 cc apabila volume ruangbakarnya 30 cc makaperbandingankompresinyaadalah...

A.    8 : 1

B.     12 : 1

C.     14: 1

D.    11 : 1

E.     13 : 1

 

34.  Sebuah kendaraanmempunyaispesifikasi : diameter 50 mm, langkahtorak60 mm, jumlahsilinder 4, makavolume mesinnyaadalah . . .

A.  371 cc

B.  271 cc

C.  300 cc

D.  471 cc

E.   400 cc

 

35.  Motor bakar yang proses pembakarannya tidak memerlukan percikan bunga api pada busi adalah...

A.    Motor bensin

B.     Motor wankel

C.     Motor diesel

D.    Motor uap

E.     Motor listrik

 

36.  Untukmembersihkangelembungudarapadasaluranminyak rem adalah...

A.    Periksatekanankerja

B.     Tekanan pedal rem

C.     Tiupsaluranminyak

D.    Bleading

E.     Putar manual roda

 

37.     Jikasebuah AVO digunakanuntukmengukurkabelbusidantelahterkalibrasi, jarum AVO menunjukkannilaitahanan yang berubahterusmenerus, kemungkinanpenyebabkerusakanterjadipada …

A.    Kalibrasi ohm rusak

B.     Sekeringputus

C.     Memegang test lead yang kurangtepat

D.    Baterai AVO lemah

E.     Kabel test lead bermasalah

 

38.     Jikasebuahjangkasorongditangkupkanpadaskalautamadanverniertidakluruspada strip nol, kemungkinanpenyebabkerusakannyaadalah …

A.    Keausanpada outside jaws

B.     Keausanpada inside jaws

C.     Keausanpadaskalavernier

D.    Keausanpada depth bar

E.     Keausanpadapengunci

 

39.     Hasil pembacaan alat ukur ini adalah ...


 

A.       7,15 mm

B.       7,15 cm

C.       7,55 mm

D.       7,65 mm

E.        7,65 cm


40.     Gambarberikutadalahmenunjukkanhasilpengukurandenganmistargesersebesar...

A.    20,55 mm

B.     23,75 mm

C.     21,55 mm

D.    22,53 mm

E.     22,75 mm  


ESSAY

 

1.         Padasebuahsirkuitdiketahui R1, R2, dan R3 masing – masing 4ohm, 3 ohm, dan 4 ohm dipasang secara pararel. Tentukan hambatan total...

 

2.         Apa fungsi dari vernier caliper ?

 

3.         Induksi yang terjadi pada kumparan sekunder pada koil adalah...

 

4.         perhatikan gambar di bwawah ini. Siklus apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jelaskan!

 

 5.      Sebutkan 3 contoh bahan penyebab kebakaran type A !

 

 nggak mau ribet file jadi bentuk rar sudah termasuk soal ,naskah soal ,kisi,kisi dan kunci jawaban lengkap klik dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Share Facebook

Komentar